Версия за печат

00305-2007-0005


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Перник: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Топлофикация-Перник" ЕАД, кв. "Мошино" ТЕЦ "Република", За: инж.Георги Петков, България 2303, Перник, Тел.: 076 648327, E-mail: offise@toplo-pernik.com, Факс: 076 670683

Място/места за контакт: Търговски отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: toplo-pernik.com.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Извършване на проверка и заверка годишните финансови отчети на “Топлофикация - Перник”ЕАД за 2007 фискална година"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 9
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: "Топлофикация-Перник"ЕАД
Код NUTS: BG214
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Услуги по извършване на проверка и заверка годишния финансов отчет

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

74121210, 74121200

Описание:

Услуги по финансов одит
Одиторски услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
15260 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

ОДИТ №6/27.03.2007г.

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 14 от 14.04.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 69 / Наименование:“Извършване на проверка и заверка годишния финансов отчет на “Топлофикация-Перник" ЕАД за 2007 фискална година"
V.1) Дата на сключване договора

13.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Актив" ООД, гр. Варна, гр.Варна 9000, ул."Дунав" №5, България 9000, гр.Варна, Тел.: 052 660700, E-mail: aktiv@mnet.bg, Факс: 052 660730

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 15260 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 15260 BGN без ДДС
В брой месеци: 12

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.07.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор