Версия за печат

00589-2007-0006


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Перник: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Перник, пл."Св. Иван Рилски" № 1 А, За: А. Илиева, Р България 2300, Перник, Тел.: 076 684237, E-mail: ani.ilieva@pernik.bg, Факс: 076 603890

Място/места за контакт: А. Илиева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Допълнително водоснабдяване на село Дивотино- първи етап, община Перник."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Община Перник
Код NUTS: BG214
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Съгласно изготвения проект трасето на напорния водопровод започва от съществуваща шахта при ОК 90 и завършва с включването му в хранителния водопровод от съществуващ резервоар при ОК 9. При ОК 35 се прави връзка между напорния и съществуващия водопровод ф 80 и след намаляване на налягането с редуцил-вентил, водата се подава на махала Бреске. След ОК 35 напорният водопровод захранва прилежащите парцели. При ОК 35 се изгражда РШ 2 с възвратна клапа. Трасето на водопровода е успоредно на трасето на Главен клон ІІ – ниска зона . Водопроводът ще се изпълнява основно от ПЕ ф90 /1,0 МРа - РЕ100-74 м и ПЕ ф 160/1,0 МРа – РЕ100 – 2566 м.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
358361.65 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Списък на наличната механизация.; тежест: 1,3
Показател: Списък на специалистите във фирмата.; тежест: 1,2
Показател: Списък на изпълнените от кандидата и въведени в експлоатация обекти. ; тежест: 2,5
Показател: Списък на обектите, доказващи общо извършено за 2004, 2005 и 2006 г.; тежест: 2,5
Показател: Възможност на кандидата за упражняване на вътрешно-фирмен контрол за качеството на СМР.; тежест: 2,5
Показател: Срок за изпълнение на поръчката.; тежест: 20
Показател: Гаранционен срок.; тежест: 8
Показател: Предлагана цена.; тежест: 40
Показател: Коректност на анализните цени.; тежест: 32
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Решение № 7/14.03.2007 г. за откриване на процедурата.


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 7 / Наименование:"Допълнително водоснабдяване на село Дивотино-първи етап, община Перник."
V.1) Дата на сключване договора

05.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Хидрострой" ООД, кв.Караманица № 24, РБългария 2300, Перник, Тел.: 076 603277, E-mail: hidrostroy_pernik@abv.bg, Факс: 076 603327

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 358361.65 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси", пл."Св. Иван Рилски" № 1 А, Р България 2300, Перник, Тел.: 076 684216, E-mail: ani.ilieva@pernik.bg, Факс: 076 603890

Интернет адрес/и:

URL: www.pernik.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.07.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор