Версия за печат

00165-2007-0007


Информация за сключен договор

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" 2А, За: Цветелина Лилова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217501

Място/места за контакт: МОН, дирекция "ДСИП"
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в І, ІІІ И ІV клас в държавните и общинските училища за учебната 2007-2008 година”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в І, ІІІ И ІV клас в държавните и общинските училища за учебната 2007-2008 година.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Различни типове печатни материали и продукти за печатане


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
4485750.22 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 119/S - от 07.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: Д01-600 / Заглавие:ДОГОВОР
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

02.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"ПРОСВЕТА-СОФИЯ" АД; БУЛСТАТ №131106522, ОБЩ. ОБОРИЩЕ, БУЛ. "ДОНДУКОВ" №45;, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 8182020

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4485750.22 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.07.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка
Обосноваване на избора на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка

- свързани със защитата на изключителни права.