Версия за печат

00276-2007-0012


Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6

BG-Бургас: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Български пощи" ЕАД-ТП "Български пощи" Бургас, ул."Цар Петър" №2, За: Георги Добрев, България 8000, Бургас, Тел.: 056 851001, Факс: 056 844900

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Пощенски услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

"Охрана с помощта на сигнално-известителна техника и нейната поддръжка в обекти на ТП"Български пощи"Бургас"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 23
Публикуване на информацията: ДА
Основно място на изпълнение: Бургас
Код NUTS: BG231
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва Охрана с помощта на сигнално-известителна техника и нейната поддръжка в обекти на ТП "Български пощи" Бургас.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

74611000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на възложената/ите поръчка/и
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на възложената/ите поръчка/и
Стойност
21888 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: 3 / Заглавие:Охрана с помощта на сигнално -известителна техника
V.1.1) Дата, на която е възложена поръчката

01.07.2007 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

2

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"СОТ-Сигнално охранителна техника" ЕООД, бул."Джеймс Баучър", бл.122, ет.15, Булстат 831144160, България 1000, София, Тел.: 02 81702, E-mail: info@sot.bg, Факс: 02 81702

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 21888 BGN без ДДС
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша", България 1000, София, Тел.: 02 9867706, Факс: 02 9807315

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

ТП"Български пощи"Бургас, ул."Цар Петър"№2, България 8000, Бургас, Тел.: 056 851001, Факс: 056 844900

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.07.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка - специални сектори