Версия за печат

01141-2007-0001


Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Летище Пловдив ЕАД, пл. Централен № 1, За: Петър Иванчев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601118, E-mail: plovdivair@hotmail.com, Факс: 032 601123

Място/места за контакт: Петър Иванчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdivairport.com.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

летищни дейности

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

доставка на течни горива

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: Летище Пловдив
Код NUTS:
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет: Доставка на течни горива Автомобилен бензин А95 Н - 31000 литра Дизелово моторно гориво 0.005% сяра - 62 000 литра Газьол за изгаряне в стационарни горивни инсталации 0.2 сяра - 73 000 литра

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

23000000

Описание:

Петролни продукти и горива

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на възложената/ите поръчка/и
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на възложената/ите поръчка/и
Стойност
235409 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: 1 / Заглавие:Договор
V.1.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2007 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

6

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Вигор 7 ЕООД, район Младост, ж.к. Младост 3, бл. 319, вх. А, ет.3, ап. 7, България 1784, София, Тел.: 02 4900946, E-mail: dpetkov@vigour7.com, Факс: 02 4900947

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 235409 BGN без ДДС
В брой години: 1
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№ 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113

VI.3.2) Подаване на жалби

до 02.VІІ.2007г. включително

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.07.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка - специални сектори