Версия за печат

01036-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Асеновград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение- Асеновград ЕООД, ул. Александър Стамболийски № 28, За: Нина Христозова - главен счетоводител, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 27146, E-mail: mbal_asenovgrad@abv.bg, Факс: 0331 27146

Място/места за контакт: Нина Христозова - главен счетоводител
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на разтвори и консумативи за хемодиализа за нуждите на "МБАЛ-Асеновград" ЕООД, гр. Асеновград

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Асеновград
Код NUTS: BG221
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

доставка на разтвори и консумативи за хемодиализа по следните обособени позиции: 1. Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа с електролитно съдържание; 2. Кисел Концентрат за бикарбонатна хемодиализа - глюкозен; 3. Сол за регенерация на йонообменни инсталации.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24492800, 24492700

Описание:

Разтвори за диализа
Глюкозни разтвори


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
48000 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 48000, Най-висока оферта: 49416 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена; тежест: 75%
Показател: Разсрочено плащане; тежест: 15%
Показател: Срок на доставка след заявка; тежест: 5%
Показател: Други преференции за възложителя; тежест: 5%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Доиставка на разтвори и консумативи за хемодиализа
V.1) Дата на сключване договора

01.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"К-Херба" ЕАД, , БУЛСТАТ 115069423, бул. Зайчар № 2, Република България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 992333, Факс: 032 992332

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 80000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 48000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска оферта: 48000, Най-висока оферта: 49600 BGN без ДДС
В брой месеци: 24

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.2 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.07.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор