Версия за печат

00542-2007-0007


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Електроразпределение- Столично" АД, ул. "Цар Симеон" 330, За: Димчо Маргитов, България 1306, София, Тел.: 02 9339633, E-mail: dimcho.margitov@cez.bg, Факс: 02 9339603

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.electro-sof.com.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

СМР "Полагане на кабели Ср.Н. 20кV от п/ст "Студентски град" до ТП"Вили Симеоново" и от п/ст "Пионер" до ТП"Тополите" на територията на "Електроразпределение - Столично" АД, ЕР"Юг", реф. 07-052

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG212
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"Полагане на кабели Ср.Н. 20кV от п/ст "Пионер" до ТП"Тополите" на "Електроразпределение - Столично" АД, ЕР"Юг", поз.2

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
172198.29 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 161458.11, Най-висока оферта: 284597.35 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена; тежест: 70%
Показател: Техническа оценка; тежест: 30%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 10 от 11.04.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 154 / Наименование:Договор
V.1) Дата на сключване договора

27.06.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ГЕЛИШЕВ ЕООД, 131078254, ул. "Позитано" 37, България 1303, София, Тел.: 02 9810705, Факс: 02 9811011

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 200000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 84623.54 BGN без ДДС
В брой години: 1
Договор №: 157 / Наименование:Договор
V.1) Дата на сключване договора

29.06.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"МЕГА ЕЛ" ЕООД, 130638700, ул. "Суходолска" 189, България 1614, София, Тел.: 02 9209440, E-mail: office@megael.com, Факс: 02 9209450

URL: www.megael.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 200000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 87574.75 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша No 18, България 1306, София, Тел.: 02 9884/070/

VI.3.2) Подаване на жалби

21.06.2007

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша No 18, България 1306, София, Тел.: 02 9884/070/

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.07.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор