Версия за печат

01379-2007-0016


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Електроенергиен системен опретор ЕАД, бул. Джеймз Баучър № 51, За: Пенка Тодорова, България 1404, София, Тел.: 02 9696841, Факс: 02 9626129

Място/места за контакт: Пенка Тодорова
I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на ВЛ 110 kV Гълъбец за срок от 1 година

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 23
Публикуване на информацията: НЕ
Място на изпълнение: София област
Код NUTS: BG212
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на ВЛ 110 kV Гълъбец за срок от 1 година, съгласно изискванията от документацията на възложителя по процедура

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

74615000

Описание:

Услуги по патрулиране


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
47160 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: показатели посочени в спецификацията ; тежест:
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Н 07-3-021 П


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 55-МЕР / Наименование:Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на ВЛ 110 kV "Гълъбец" за срок от 1 година
V.1) Дата на сключване договора

25.06.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ГРУП -7 ЕООД БУЛСТАТ 831661979, ул. Ален Мак 2, Бъгария 1138, София кв Горубляне, Тел.: 02 9737158, Факс: 02 9737074

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 47160 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 47160 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата, ул. Парчевич № 42, България 1058, София, Тел.: 02 987263

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Електроенергиен системе опретор ЕАД, БУЛ. Джеймз Баучър № 51, България 1404, София, Тел.: 02 9696802, Факс: 02 9626129

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.06.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор