00106-2007-0003


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, За: Велислава Колева, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9237533, E-mail: v_koleva@mjeli.government.bg, Факс: 02 9813445

Място/места за контакт: Велислава Колева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mjeli.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: правосъдие

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Затвора в гр. Бургас, по обособени позиции, за срок от една година

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Бургас
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на затвора в гр. Бургас, по обособени позиции, за срок от една година

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
47857.6 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

90-00-70


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 93-00-129 / Наименование:Доставка на риба и зеленчуци
V.1) Дата на сключване договора

29.06.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"С+Н" ООД, Булстат 115274378, бул. "България" № 186, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 960267

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 47857.6 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

СГС, бул. "Витоша", РБългария 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

Всяко заинтересовано лице може да предяви иск за установяване на нищожност на договора по реда на ГПК

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.07.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор