Версия за печат

00308-2007-0005


Информация за сключен договор

BG-с. Кирково: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Общинска администрация - Кирково, с.Кирково, общ.Кирково, обл.Кърджали, ул."Дружба" №1, За: Емил Москов, България 6884, с. Кирково, Тел.: 03679 3284, E-mail: oba_kirkovo@kv.link.bg, Факс: 03679 2140

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kirkovo.net.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Избор на финансова институция за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 800 000 ( осемстотин хиляди) лева за финансиране на проекти

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 6
Публикуване на информацията:
Основно място на изпълнение: с. Кирково
Код NUTS:
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Договор за банков кредит в размер на 800 000 лв, предназначен за финансиране на следните инвестиционни проекти: 1. Изработване на кадастрални карти и оцифряване на регулации на населени места; 2. Подмяна на контейнери в дейност "Чистота"; 3. Основен ремонт на местни пътища; 4. Благоустрояване на населени места.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

66130000

Описание:

Услуги по предоставяне на кредит

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
144324.38 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най-малък годишен лихвен процент ; тежест: 40
Показател: Най-малка такса за отпускане и управление на заема ; тежест: 30
Показател: Най-малко завишение върху просрочена главница ; тежест: 15
Показател: Най-малка неустойка при просрочена лихва ; тежест: 15
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 37/S - от 26.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 223 / Заглавие:Договор за банков кредит
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

20.06.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Общинска банка" АД, Булстат 121086224, ул. "Врабча" 6, България 1000, София, Тел.: 02 9300190, Факс: 02 9300108

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 144324.38 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка