Версия за печат

00530-2007-0020


Информация за сключен договор

BG-Бургас: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Дирекция "ОУИ"Бургас, Дирекция "ОУИ"Бургас ул."Цар Петър"№5 Б, За: Галина Матева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 878211

Място/места за контакт: Галина Матева
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: обслужване на данъкоплатците, осигурителите и осигурените

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Абонаментно поддържане на копирни апарати, вкл. доставка на резервни части и консумативи в ТД на НАП за градовете Бургас, Сливен и Ямбол и Дирекция"ОУИ"Бургас

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Основно място на изпълнение: Бургас, Сливен, Ямбол
Код NUTS: BG23
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Абонаментно поддържане на копирни апарати, вкл. доставка на резервни части и консумативи в ТД на НАП за градовете Бургас, Сливен и Ямбол и Дирекция"ОУИ"Бургас

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50313000

Описание:

Услуги по поддържане и ремонт на репрографски (за размножаване и копиране на документи) машини


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
6825 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Часова ставка при ремонтни работи ; тежест: 50 %
Показател: Цена – на абонаментно поддържане ; тежест: 30%
Показател: Качество и гаранция на извършваните ремонти и вложените части; тежест: 10 %
Показател: Бързина на реакция и срок за извършване на ремонта; тежест: 10%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 53/S - от 26.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 14 История / Заглавие:Абонаментно поддържане на копирни апарати, вкл. доставка на резервни части и консумативи в ТД на НАП за градовете Бургас, Сливен и Ямбол и Дирекция"ОУИ"Бургас
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

26.06.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

АЙФЕСТ ЕООД, ул."Жинзифов"№20 бл.11 вх.В, България 1000, София, Тел.: 044 633345

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 6825 BGN без ДДС
В брой месеци: 18
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисията за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка