Версия за печат

00931-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Пловдив: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Дом за медико-социални грижи за деца Пловдив, ул. "Г. Раковски" № 13, За: Пенка Дончева Вучкова, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 624307, Факс: 032 622733

Място/места за контакт: Пенка Дончева Вучкова
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на детски пелени за еднократна употреба за нуждите на ДМСГД Пловдив

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ДМСГД Пловдив
Код NUTS: BG221
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на детски пелени за еднократна употреба за нуждите на ДМСГД Пловдив, по видове и количества, определени от възложителя

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

21222120

Описание:

Пелени за еднократна употреба


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
30000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена; тежест: 40т.
Показател: технически възможности; тежест: 20т.
Показател: срок на доставка; тежест: 20т.
Показател: срок на разсрочено плащане; тежест: 20т.
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 8 от 05.04.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:договор за доставка на детски пелени за еднократна употреба
V.1) Дата на сключване договора

25.06.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ТИМ 2001" ООД, ул. "Карловска" № 18, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 954304

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 30000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 30000 BGN без ДДС
В брой години: 1

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9860958

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9860958

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

25.06.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор