Версия за печат

01224-2007-0017


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Българската народна банка, пл. "Княз Александър Батенберг" № 1, За: Зорница Ценева - по процедурата, Р. България 1000, София, Тел.: 02 91451552, E-mail: Tzeneva.Z@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: Зорница Ценева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Българската народна банка

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Денононощна невъоражена охрана на сградния фонд и материалните активи на почивните бази на БНБ в гр. Варна, гр. Приморско и гр. Смолян”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 23
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Почивните бази на БНБ в гр. Варна, гр. Приморско и гр. Смолян
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Денононощна невъоражена охрана на сградния фонд и материалните активи на почивните бази на БНБ в гр. Варна, гр. Приморско и гр. Смолян за срок от една година в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

74600000

Описание:

Детективски и охранителни услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
79200 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: РД09-0030 / Наименование:Договор за денонощна невъоръжена охрана на сградния фонд и материалните активи на почивните бази на БНБ в гр. Варна, гр. Приморско и гр. Смолян
V.1) Дата на сключване договора

20.06.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Асо-Пирели" ЕООД, район "Витоша", кв. Павлово, ул. "Пирин" № 6, Р.България 1618, София, Тел.: 02 9557777, Факс: 02 9556868

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 79200 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.06.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

13. поръчката е за услуги по чл. 5, ал. 1, т.2 ЗОП;