Версия за печат

00449-2007-0006


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Омуртаг: Лизинг

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Омуртаг, ул. "Александър Стамболийски" № 2А, За: инж. Рухшен Хюсеинова, Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 2311, E-mail: ip_omurtag@abv.bg, Факс: 0605 3502

Място/места за контакт: инж. Енвер Ахмед
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка чрез покупка на лизинг на 1 бр. нов колесен многофункционален багер с челен товарач за нуждите на община Омуртаг.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Лизинг 
Място на изпълнение: гр.Омуртаг
Код NUTS: BG134
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка чрез покупка на лизинг на 1 бр. нов колесен многофункционален багер с челен товарач за нуждите на община Омуртаг.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

29522620, 29222000

Описание:

Изкопни машини
Кошове, кофи, грайфери (багерни кофи) и захващащи скоби за кранове или екскаватори


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
91659.2 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 23 от 29.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Договор за сублизинг
V.1) Дата на сключване договора

12.06.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕВРОМАРКЕТ-БРД"ООД, ж.к."Младост"1, бул."Андрей Ляпчев" №51, Република България 1784, София, Тел.: 02 9767101, E-mail: emigroup@embrd.net, Факс: 02 9767111

URL: www.euromarket-group.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 91659.2 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.06.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор