Версия за печат

00151-2007-0003


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Троян: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Троян, пл."Възраждане" №1, За: инж.Милена Петкова, Р.България 5600, Троян, Тел.: 0670 68028, E-mail: postbox@troyan.bg, Факс: 0670 68060

Място/места за контакт: Община Троян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Troyan.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Реконструкция на ул."Христо Ботев" ІІ етап-гр.Троян

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: ул."Хр.Ботев" гр.Троян
Код NUTS: BG122
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Обекта включва:1.Канализационен колектор ІV от полипропиленови тръби с дължина 288 м и диаметър ф 800 и ф 1000;HDPE с дължина 66 м - ф 630. 2..Реконструкция на ул."Христо Ботев" гр.Троян, включваща пътна настилка, бордюри и тротоари и кръстовището на ул."Христо Ботев" и улица"Симеон Велики". 3.Реконструкция подземна инфраструктура,изместване на ел.мрежи и телефонни линии.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1129184 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: К1-предлагана цена; тежест: 40
Показател: К2-изпълнявани и въведени в експлоатация обекти през последните 3 години , придружени с разрешения за ползване; тежест: 20
Показател: К3-технически възможности на кандидата, изразени в описание на техн.оборудване,техн.персонал и работна ръка; тежест: 15
Показател: К4- разсрочено плащане в дни; тежест: 25
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: И 0603-108 / Наименование:Реконструкция на улица "Христо Ботев"ІІ етап-гр.Троян
V.1) Дата на сключване договора

07.06.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД"Консорциум Понс-Пътпприбор" гр.София, ул."Дойран" №9А, Република България 1680, София, Тел.: 02 9586484

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 875500 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 1129184 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Чл.120, ал.2 от ЗОП- 10 дни от уведомяването на кандидата

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.06.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор