Версия за печат

00253-2007-0002


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Роман: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Роман, бул. "Христо Ботев" № 136, За: инж. Йоанна Петрова, България 3130, Роман, Тел.: 09123 2064, E-mail: romanoa@abv.bg, Факс: 09123 2349

Място/места за контакт: Общинска администрация
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Н. Й. Вапцаров”- гр. Роман, детските градини на територията на община Роман, Домашен социален патронаж за община Роман, до края на календарната 2007 г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: община Роман
Код NUTS: BG113
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Н. Й. Вапцаров”- гр. Роман, детските градини на територията на община Роман, Домашен социален патронаж за община Роман, до края на календарната 2007 г.”

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти и напитки


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: най-ниска цена, предложена от кандидата; тежест: 60%
Показател: най-дълъг срок за разсрочено плащане; тежест: 20%
Показател: опит в доставката на хранителни продукти и качество на хранителните продукти; тежест: 15%
Показател: техническа съоръженост; тежест: 5%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:„Периодична доставка на хранителни продукти"
V.1) Дата на сключване договора

11.06.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Интер" ООД, гр. Луковит, бл.р. "Панака", вх. "В", ап. 8, България 5770, гр. Луковит, Тел.: 0697 3444, E-mail: interood@abv.bg, Факс: 0697 3444

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 46134 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 6

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.kpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120a от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.kpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.06.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор