01379-2007-0014


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Електроенергиен системен опретор ЕАД, бул. Джеймз Баучър № 51, За: Пенка Тодорова, България 1404, София, Тел.: 02 9696841, Факс: 02 9626129

Място/места за контакт: Пенка Тодорова
I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Ремонт на МЗВ чрез подмяна с OPGW на ВЛ 220 kV „Константиново” и ВЛ 110 kV „Златаров”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Хасково
Код NUTS: BG223
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Подмяна на съществуващото МЗВ с ново, тип OPGW на ВЛ 220 kV "Константиново" от ст. № 36 до п/ст "Узунджово" и ВЛ 110 kV Златаров" от п/ст "Узунджово" до п/ст "Капитан Петко"

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232210

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи, надземни


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
329130.31 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: показатели посочени в спецификацията ; тежест:
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

07-05-20-2 RP-NEK


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 40-МЕР / Наименование:Ремонт на МЗВ чрез подмяна на OPGW с ВЛ 220 kV "Константиново" и ВЛ 110 kV "Златаров"
V.1) Дата на сключване договора

04.06.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Електроконсорциум" ООД, ул. Рила № 5, България 1202, София, Тел.: 02 8322024, E-mail: elgroup@mail.bg, Факс: 02 9311767

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 329130.31 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 329130.31 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата, ул. Парчевич № 42, България 1058, София, Тел.: 02 987263

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Електроенергиен системе опретор ЕАД, БУЛ. Джеймз Баучър № 51, България 1404, София, Тел.: 02 9696802, Факс: 02 9626129

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.06.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор