Версия за печат

01392-2007-0002


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Нов драматичен театър "Сълза и смях", ул. "Г.С. Раковски" № 127, За: Васил Банов, България 1000, София, Тел.: 02 9880601, Факс: 02 9873614

Място/места за контакт: Васил Банов
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка и монтаж, окабеляване и настройка на електроакустична система за обект НДТ "Сълза и смях".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: сградата на НДТ "Сълза и смях"
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

поръчката включва доставка и монтаж, окобеляване и настройка на електроакустична система за обект НДТ "Сълза и смях".

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

29000000

Описание:

Машини, оборудване, уреди, апаратура и свързани с тях изделия


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
47847 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: .; тежест:
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 54 от 27.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 2 / Наименование:Доставка и монтаж, окабеляване и настройка на електроакустична система за обект НДТ "Сълза и смях".
V.1) Дата на сключване договора

28.05.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Фактор-ТС" ЕООД, ул. "Кракра" № 2а, България 1000, София, Тел.: 02 9461290, E-mail: factor@omega.doc, Факс: 029561290

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 47847 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 47847 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.06.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор