Версия за печат

00044-2007-0013


Информация за сключен договор

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Фонд "Републиканска пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж. Милка Михайлова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9523512

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Изграждане, ремонт и поддържане на републиканските пътища

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изработване на проект за обект: Реконструкция на път І-5 "Русе - Велико Търново", участък от км 44+884 (п. к. с път ІІІ-5101 за с. Борово) до км 59+000 (п. к. с път І-3) за габарит Г20, фаза: Технически проект

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Основно място на изпълнение: София
Код NUTS: BG211
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Проучвателно-проектантски работи на обект: Реконструкция на път І-5 "Русе - Велико Търново", участък от км 50+100 до км 52+700 и от км 55+700 до км 56+700 за габарит Г20, фаза: Технически проект, съгласно техническото задание на Възложителя и таблицата за основните видове работи - количество 3.60 км

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

74231122

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
168012.1 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: посочени в документацията; тежест:
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: Пр.-23 / Заглавие:Договор за обществена поръчка за извършване на проучвателно-проектантски работи
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

30.05.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ТРАФИККОНСУЛТ БГ - ЕКСПРОЕКТ" и Булстат 148104974, ул. "Ян Хунияди" № 6, Република България 9009, гр. Варна, Тел.: 052 504683, E-mail: traficconsult@mail.bg, Факс: 052 504483

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 168012.1 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9883740, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.06.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка
Обосноваване на избора на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка

г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя обстоятелства.