Версия за печат

00275-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Годеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Годеч, пл. Свобода №1, За: инж. Бистра Михайлова, България 2240, Годеч, Тел.: 0729-2300

Място/места за контакт: Община Годеч
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на СОУ "Проф. Асен Златаров" - гр.Годеч

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр.Годеч
Код NUTS: BG212
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Извършване на детайлно енергийно обследване, по смисъла на чл.11 от Наредбата за обследване на енергийна ефективност, проектиране на нсабелязаните енергоефективни мерки и изпълнение на необходимите строително-монтажни работи за реализиране на мерките. Изпълнение на съпътстващи ремонтно-възстановителни работи. Мониторинг на обекта и изплащане от ВЪЗЛАЖИТЕЛЯ възложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инвестиция.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

74230000

Описание:

Инженерни услуги в строителството


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
816810.2 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: гарантирана годишна консумация на енергия от сградата; тежест: 0,50
Показател: срок на изпълнение на І-ви етап ; тежест: 0,15
Показател: Програма за осигуряване на качеството; тежест: 0,15
Показател: доказателства за техническа обезпеченост на участника; тежест: 0,10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 11 от 26.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 26 / Наименование:Изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" -гр.Годеч
V.1) Дата на сключване договора

23.05.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕНЕМОНА" АД БУЛСТАТ 020955078, ул. Панайот Хитов № 1А, България 3320, Козлодуй, Тел.: 0973-80159, E-mail: marketing@enemona.com, Факс: 0973-80874

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 816810.2 BGN с ДДС 20%
В брой години: 7

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша№18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно срока посочен в чл.120, ал.2 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша№18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.05.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор