Версия за печат

00797-2007-0011


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-БУРГАС: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БУРГАС, УЛ."АЛЕКСАНДРОВСКА" №26, За: ДЕСИСЛАВА БОЗУКОВА, БЪЛГАРИЯ 8000, БУРГАС, Тел.: 056 843287, Факс: 056 840201

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: ГР.БУРГАС
Код NUTS: BG231
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"Реконструкция и естетизация на пространството пред "Театър за драма, опера и балет", гр.Бургас"

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
237853.75 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 92-0-89 / Наименование:"Реконструкция и естетизация на пространството пред "Театър за драма, опера и балет", гр.Бургас"
V.1) Дата на сключване договора

23.05.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ЕООД, УЛ."ИВАН БОГОРОВ" №20, БЪЛГАРИЯ 8000, БУРГАС, Тел.: 0888 623613, E-mail: m_efendieva@yahoo.com, Факс: 056 813229

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 237853.75 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

ДА

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:
Стойност без ДДС: 91281.36 BGN
Дял: 50%
Кратко описание

ЧАСТ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ", ЧАСТ"ЕЛ",ЧАСТ"ВИК"


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, ул."Витоша" №18, БЪЛГАРИЯ 1000, гр. София, E-mail: cpadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ОБЩИНА БУРГАС, УЛ."АЛЕКСАНДРОВСКА" №26, БЪЛГАРИЯ 8000, БУРГАС, Тел.: 056 843287, Факс: 056 840201

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.05.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

2. в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 поканят за участие в процедурата участниците, които са представили оферти и отговарят на изискванията посочени в обявлението за открит конкурс;