Версия за печат

00610-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-СОФИЯ: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" № 6, За: Красимир Василев, България 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9492290, E-mail: kvassilev@crc.bg

Място/места за контакт: kvassilev@crc.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.crc.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Периодични доставки на горива и смазочни материали, осигуряваща зареждане чрез безналично плащане по регистрационните номера на автомобилите на Комисия за регулиране на съобщенията: бензинови, дизелови горива и масла, отговарящи на стандартите за качество, действащи на територията на Република България”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

“Периодични доставки на горива и смазочни материали, осигуряваща зареждане чрез безналично плащане по регистрационните номера на автомобилите на Комисия за регулиране на съобщенията: бензинови, дизелови горива и масла, отговарящи на стандартите за качество, действащи на територията на Република България”.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

23000000

Описание:

Петролни продукти и горива


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
80000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: най-ниска цена за артикул ; тежест: 55
Показател: предлагана търговска отстъпка ; тежест: 30
Показател: териториално разпределение и допълнителни услуги ; тежест: 15
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 03-08-33 / Наименование:Договор за доставка на гориво
V.1) Дата на сключване договора

18.05.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“ПЕТРОЛ”АД, гр. София и адрес на управление бул.”Черни връх”№ 43, България 1407, София, Тел.: 02 4960300, E-mail: PlamenZelev@petrol.bg, Факс: 02 8324016

URL: www.petrol.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 80000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 80000 BGN без ДДС
В брой месеци: 12

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, България 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

По ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.05.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор