00353-2007-0060


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Козлодуй: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321, гр.Козлодуй, За: Снежана Гарванска, Р България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76546, E-mail: sgarvanska@npp.bg, Факс: 0973 72441

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.

Адрес на профила на купувача: www.kznpp.org/Новини/Обществени поръчки.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на консумативи за гама - спектрометричен анализ на изхвърлния и проби от околната среда - съдове "Маринели", намазки, аерозолни и йодни филтри”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Код NUTS: BG113
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставката на консумативи за гама - спектрометричен анализ на изхвърлния и проби от околната среда - съдове "Маринели", намазки, аерозолни и йодни филтри са тясно свързани и определени от условията за измерване на пробата "геометрия на измерване" и калибрирането на спектрометричната апаратура.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

36710000

Описание:

Консумативи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
40000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Модул Търговия "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, №11399


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 170016 / Наименование:Доставка на консумативи за гама - спектрометричен анализ на изхвърляния и проби от околната среда - съдове "Маринели", намазки, аерозолни и йодни филтри
V.1) Дата на сключване договора

16.05.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ТУВИ" ЕООД, 115046061, бул. "Свобода" 27, Р България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 643158, E-mail: info@tuvi-bg.com, Факс: 032 643568

URL: www.tuvi-bg.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 40000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Окръжен съд - Враца, ул. "Христо Ботев" 23, Р България 3000, Враца, Тел.: 092 682100, E-mail: os.vratza@abv.bg, Факс: 092 626997

Интернет адрес/и:

URL: www.vratza.court-bg.org.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление "Търговско", Отдел "Обществени поръчки", гр. Козлодуй, Р България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 73230, E-mail: kkkamenova@npp.bg, Факс: 0973 76007

Интернет адрес/и:

URL: www.kznpp.org.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.05.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

8. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;