Версия за печат

01392-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Нов драматичен театър "Сълза и смях", ул. "Г.С. Раковски" № 127, За: Васил Банов, България 1000, София, Тел.: 02 9880601, Факс: 02 9873614

Място/места за контакт: Васил Банов
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Реконструкция на театралния салон на НДТ "Сълза и смях", доставка и монтаж на 430 бр.театрални столове.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: театралната сграда на НДТ "Сълза и смях"
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

поръчката включва реконструкция на театралния салон, доставка и монтаж на 430 бр. театрални столове;

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45420000

Описание:

Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
136224 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: .; тежест:
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 47 от 06.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Реконструкция на театрална зала, доставка и монтаж на 430бр. театрални столове
V.1) Дата на сключване договора

08.05.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Тонет" ООД, бул. "Асен Йорданов" № 9, България 1592, София, Тел.: 02 9731583, Факс: 02 9731369

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 136224 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.05.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор