Версия за печат

00182-2007-0002


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-с. ВЕНЕЦ: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ВЕНЕЦ, ул. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №24, За: КАХРИ ИБРАХИМ ХАСАН, РБ 9751, с. ВЕНЕЦ, Тел.: 05343 2030, E-mail: obs_vn@abv.bg, Факс: 05343 2191

Място/места за контакт: ХАТИДЖЕ САЛИ ИСУФ
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Основен ремонт на общински ІV-токласни пътища: 1. №70024 гр.общ.Хитрино-Капитан Петко-Ясенково; 2. ІV-70018 клон с. Капитан Петко; 3. ІV-70019 клон с. Дренци”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Четвъртокласна пътна мрежа Община Венец
Код NUTS: BG133
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

“Основен ремонт на общински ІV-токласни пътища: 1. №70024 гр.общ.Хитрино-Капитан Петко-Ясенково; 2. ІV-70018 клон с. Капитан Петко; 3. ІV-70019 клон с. Дренци”

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
120100 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: най-ниска предложена цена; тежест: 50%
Показател: техническа възможност за изпълнение предмета на поръчката; тежест: 20%
Показател: минимален срок на изпълнение; тежест: 15%
Показател: гаранционен срок; тежест: 10%
Показател: опит в изпълнение на подобен род поръчки; тежест: 5%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 65 от 15.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:“Основен ремонт на общински ІV-токласни пътища: 1. №70024 гр.общ.Хитрино-Капитан Петко-Ясенково; 2. ІV-70018 клон с. Капитан Петко; 3. ІV-70019 клон с. Дренци”
V.1) Дата на сключване договора

09.05.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ" ЕООД 127564930, ул. "Ген. Скобелев" №22, РБ 9820, гр. Смядово, Тел.: 05351 2977, Факс: 05351 2977

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 120100 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 120100 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул. "ВИТОША" 18, РБ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул. "ВИТОША" 18, РБ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.05.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор