Версия за печат

00118-2007-0012


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Сливен: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Сливен, бул. "Цар Освободител", За: инж. Милко Харалампиев - Гл. експерт н "ИПРК и ДК", България 8800, Сливен, Тел.: 044 611362, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Централно топлозахранване на училище в с. Тополчане, Община Сливен - възлагане на допълнителни СМР поради непредвидени обстоятелства"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: училище в с. Тополчане, Община Сливен
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Централно топлозахранване на училище в с. Тополчане, Община Сливен - възлагане на допълнителни СМР поради непредвидени обстоятелства

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

28220000

Описание:

Радиатори и котли за централно отопление и части за тях


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
6237.23 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Централно топлозахранване на училище в с. Тополчане, Община Сливен - възлагане на допълнителни СМР поради непредвидени обстоятелства
V.1) Дата на сключване договора

02.05.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Термикс ЕС" ООД гр. Пазарджик ЕИК, ул. "Ангел Кънчев" № 33, България 4400, Пазарджик, Тел.: 033 445533

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 6237.23 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Бул. "Витоша" № 18, България 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.05.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

10. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия: