Версия за печат

00224-2007-0001


Информация за сключен договор

BG-Раднево: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Държавна Психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов", ул."Магда Петканова" №1, За: Недялка Михайлова Димитрова, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 82588, E-mail: dpb.radnevo@abv.bg, Факс: 0417 82560

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на медикаменти, медицински консумативи и дезинфектанти

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: ДПБ-Раднево
Код NUTS: BG222
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на медикаменти,медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на болницата

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

24400000, 33100000, 24250000

Описание:

Медикаменти
Медицинско оборудване и консумативи
Дезинфектанти

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
131670.5 История BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 21/S - от 30.01.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 9 / Заглавие:Доставка на мед.консумативи
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

26.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Хелън Трейдинг-2" ЕООД 130923902, ул. "Цар Симеон", бл.20, ет.1, ап.1, Република България 1309, София, Тел.: 02 9200456, Факс: 02 9291411

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3942.62 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 10 / Заглавие:Доставка на дезинфектанти
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

26.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Дезин-Хим" ООД 115658069, ул. "Брацигово" №4, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 675322

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 12750 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 11 / Заглавие:Доставка на дезинфектанти
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

26.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Агромит - Димитър Митев" 040105105, бул."Цар Борис III" № 265, РБългария 1619, София, Тел.: 02 9631803, Факс: 02 662348

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2664 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 12 / Заглавие:Доставка на дезинфектанти
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

26.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Живас" ООД 831076655, бул."Дондуков" №36, Република България 1000, София, Тел.: 02 9817823, E-mail: zhivas@mail.techmo-link.com, Факс: 02 9802507

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7500 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 13 / Заглавие:Доставка на медикаменти
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

26.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Софарма Трейдинг" АД 103267194, ул. "Видлич" № 2, Република България 1612, София, Тел.: 02 8133642, E-mail: sanita@sanita.bg, Факс: 02 9586414

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 87697.08 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 14 / Заглавие:Доставка на медикаменти
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

26.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Елит Медикъл" АД 831216281, ул. "Бизнес Парк" №1, сгр.11, вх.В, ет.1, Република България 1766, София, Тел.: 02 9769010

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 17116.8 История BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от датата на получаване на решението по чл.73,ал.1 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ДПБ"Д-р Г.Кисьов", ул. "Магда Петканова" № 1, РБългария 6260, Раднево, Тел.: 0417 82586, E-mail: dpb.radnevo@abv.bg, Факс: 0417 82481

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.05.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка