Версия за печат

00820-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-м.Селище: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавно лесницейство "Селище", м.Селище, общ.Велинград, обл.Пазарджик, За: инж. Нина Янушева, България 4633, м.Селище, Тел.: 03457 2139, E-mail: dlselishte@nug.bg, Факс: 03547 2138

Място/места за контакт: Държавно лесничейство "Селище"
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на дърводобив

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Обект №43, отдел 254"ж" от ДГФ на територията на ДЛ"Селище".
Код NUTS: BG224
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Извършване на дърводобив /сеч, извоз и рампиране/ на дървесина в обект №43 - отдел 254"ж" от ДГФ на територията на ДЛ"Селище". Да се добие приблизително 2093 куб.м. дървесина.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

02110000

Описание:

Иглолистен дървен материал


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
37570 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 87 от 08.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 67 / Наименование:Добив на дървесина
V.1) Дата на сключване договора

03.05.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Фейзал"ЕООД,, ул."Свобода" №74, България 4633, Сърница, Тел.: 03547 2652

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 37570 BGN без ДДС
В брой месеци: 18

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.05.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор