Версия за печат

00368-2007-0005


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-ГЛАВИНИЦА: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА, УЛ.ВИТОША 44, За: КОСТАДИН ЯНКОВ, БЪЛГАРИЯ 7630, ГЛАВИНИЦА, Тел.: 08581 2118

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Доставка на хранителни продукти на учебните заведения и социален патронаж на територията на община Главиница

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни продукти на учебните заведения и социален патронаж на територията на община Главиница

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Община Главиница
Код NUTS: BG136
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти на учебните заведения и социален патронаж на територията на община Главиница

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти и напитки


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
150000 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 150000, Най-висока оферта: 180000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 72 / Наименование:Доставка на хранителни продукти на учебните заведения и социален патронаж на територията на община Главиница
V.1) Дата на сключване договора

07.05.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ООД"СТАРТ 97", Ж.К. Юг № 12 ет.7 ап.35, БЪЛГАРИЯ 7500, с.АЙДЕМИР, Тел.: 0899 146407

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 150000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, България 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.05.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор