Версия за печат

00004-2007-0004


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Плевен: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД Плевен, ул."Сан Стефано" 25, За: Недко Нешев, България 5800, Плевен, Тел.: 064 889834, E-mail: op@vik-pleven.com, Факс: 064 889866

Място/места за контакт: Отдел "Инвестиции и обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-pleven.com.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Възстановяване на улични настилки, тротоари шахти след отстранени В и К аварии в експлоатационните райони на Възложителя

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Експлоатационните райони на Възложителя
Код NUTS: BG12
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

В обхвата на малката обществена поръчка се включват абсолютно всички работи, описани в документацията за участие по възстановяване на пътните настилки, тротоари и шахти до първоначалния им вид за осигуряване на нормална проходимост на хора и машини. Условия: гаранционен срок - 2 години; срок за започване на работа след момента на възлагането и - за район "Плевен-град" - до 4 часа, за останалите райони - до 12 часа; срок за завършвене на работа след момента на възлагане - за район "Плевен-град" - до 3 дни, за останалите райони - до 30 дни

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 19 от 22.02.2006 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 17 / Наименование:Възстановяване на улични настилки тротоари и шахте след отстранени В и К аварии
V.1) Дата на сключване договора

26.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Пътно поддържане - Плевен" ЕООД, Ул."Хемус" 24, България 5800, Плевен, Тел.: 064 832566, Факс: 064 806087

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 12

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Процедурата е открита с решение № 65 / 22.02.2007г. и договора е без определена стойност. След изтичане на договора на АОП ще бъде изпратена справка по чл.5 ал.1 т.10 от ППЗОП.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Бул."Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.com, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.com.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.04.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор