Версия за печат

00007-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Мездра: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мездра, ул."Хр.Ботев" №27, За: инж.Николинка Кътовска, РБългария 3100, Мездра, Тел.: 0910 92677, E-mail: mezdra@mail.bg, Факс: 0910 92523

Място/места за контакт: гр.Мездра, ул."Хр.Ботев" №27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www mezdra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Археологически и туристически комплекс "Калето" І етап гр.Мездра

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр.Мездра
Код NUTS: BG113
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Изграждане на занаятчийски работилници, зала за постоянна експозиция и благоустройствени мероприятия

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
388544 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена; тежест: 80%
Показател: гаранционен срок; тежест: 10%
Показател: времетраене на строителството; тежест: 5%
Показател: технически възможности и опит за изпълнение на поръчката; тежест: 5%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 62 от 23.02.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 97005 / Наименование:Археологически и туристически комплекс "Калето" І етап гр.Мездра
V.1) Дата на сключване договора

23.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Инертстрой Калето" АД Мездра, ул."Иван Вазов" №2, РБългария 3100, Мездра, Тел.: 0910 92394, E-mail: inertstroi_kaleto@abv.bg, Факс: 0910 92394

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 388544 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцшията, бул."Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Мездра, ул."Хр.Ботев" №27, РБългария 3100, Мездра, Тел.: 0910 92677, E-mail: mezdra@mail.bg, Факс: 0910 92523

Интернет адрес/и:

URL: www mezdra.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.04.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор