Версия за печат

00021-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция "Морска администрация", ул. "Дякон Игнатий" 9, За: Eлена Николова, България 1000, София, Тел.: 02 9300910, Факс: 02 9300920

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marad.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Изпълнителна агенция

Основна дейност на възложителя

Друг: безопасност на корабоплаването

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на лек автомобил с дизелов двигател, повишена проходимост и предаване на всички колела за нуждите на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Един брой лек автомобил с повишена проходимост и предаване на всички колела марка Шевролет Каптива LT Base 2.0 DSL SOHC 16 V

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34000000

Описание:

Моторни превозни средства, ремаркета и резервни части за превозни средства


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
46990 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 107 от 07.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 23/04/2007 / Наименование:Договор за доставка на автомобил
V.1) Дата на сключване договора

23.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"София Ауто" АД 130435226, бул. "Ботевградско шосе" 239, България 1517, София, Тел.: 02 8163636, E-mail: оffice@sofiaauto.bg, Факс: 02 8163646

URL: www.sofiaauto.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 46990 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

20.04.2007 г.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Изпълнителна агенция "Морска администрация", ул. "Дякон Игнатий" 9, България 1000, София, Тел.: 02 9300910, Факс: 02 9300920

Интернет адрес/и:

URL: www.marad.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.04.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор