Версия за печат

00369-2007-0002


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Луковит: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул."Възраждане" № 73, За: Анелия Цветанова, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 2464, E-mail: Lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 2014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.com.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни стоки за нуждите на учебните, детските заведения и Домашен социален патронаж на територията на Община гр.Луковит за 2007 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Община Луковит
Код NUTS: BG122
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Луковит,ЦДГ"Слънце", ЦДГ"Звънче" и ЦДГ"Червена шапчица" в гр. Луковит;ЦДГ с.Тодоричене; ЦДГ с. Карлуково; ЦДГ и уч. стол с.Румянцево; ЦДГ с.Дерманци; ЦДГ с. Торос; ЦДГ с. Бежаново и ЦДГ с. Ъглен на територията на Община Луковит за 2007 год.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000 (E015)

Описание:

Хранителни продукти и напитки (Доставка)


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
156000 BGN с ДДС 20%
Най-ниска оферта: 293.08, Най-висока оферта: 299.63 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: най-ниска предложена цена; тежест: 55
Показател: най-голям брой позиции; тежест: 20
Показател: най-дълъг срок за отсрочено плащане; тежест: 5
Показател: най-кратък срок за изпълнение на доставките; тежест: 15
Показател: други в полза и интерес на Общината; тежест: 5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

002-2007

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 21 от 25.01.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Доставка на хранителни продукти за нуждите на учебните,детските заведение и ДСП на територията на Община Луковит за 2007 г.
V.1) Дата на сключване договора

16.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ИНТЕР" ООД, бл. Панака вх.В ап.8, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 3444, E-mail: interood@abv.bg, Факс: 0697 2266

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 156000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 156000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска оферта: 293.08, Най-висока оферта: 299.63 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгл. чл.120а от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.04.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор