Версия за печат

01276-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация - ЕАД, бул. "Овча купел" №2В, За: Даниела Цекова, Република България 1618, София, Тел.: 02 9555273, E-mail: nsbftread@abv.bg, Факс: 02 8553023

Място/места за контакт: Иваничка Марковска
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на стационарен рентгенов апарат"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: НСБФТР - ЕАД, гр. София, бул. "Овча купел" №2В
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"Доставка на стационарен рентгенов апарат"

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33111800

Описание:

Система за рентгенова диагностика


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
101940 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: .; тежест:
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 001 / Наименование:"Доставка на стационарен рентгенов апарат"
V.1) Дата на сключване договора

10.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Медикъл Имидж" ООД , 130488072, ул. "Фр. Пресансе" №15, Република България 1505, София, Тел.: 02 9442290, E-mail: dimaging@netisat.bg, Факс: 02 9442290

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 120000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 101940 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска оферта: 79986, Най-висока оферта: 126540 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, Гр. София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120, ал.2 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.04.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор