Версия за печат

00594-2007-0002


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-СОФИЯ: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД - СОФИЯ, БУЛ. "АКАД. ИВАН ГЕШОВ" №15, За: ВЕСЕЛА ДИНЕВА, БЪЛГАРИЯ 1431, СОФИЯ, Тел.: 02 9521655, E-mail: sesi1104@abv.bg, Факс: 02 8519309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rilski.com.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: СОФИЯ БУЛ. "АКАД. ИВАН ГЕШОВ" №15
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура в лечебното заведение, която е подробно описана в Приложение Б към обявлението и спецификация към документацията за участие.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50400000 (E091) , 50421000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати (Ремонт/Поправка)
Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
11865 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена месечна цена за абонамент /Пц/; тежест: до 70 т.
Показател: Квалификация и опит за извършване на услугата /Пкв/; тежест: до 10 т.
Показател: Срок за реакция - с доставка на части /Псрч/; тежест: до 10 т.
Показател: Срок за реакция - без доставка на части /Псрб/; тежест: до 10 т.
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

9/2006

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 4 от 19.01.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: ОП-2 / Наименование:Абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура
V.1) Дата на сключване договора

06.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„МЕДИМАГ” ООД, 130871925, ж.к. Манастирски ливади 114, сграда Евроцентър, ет.3, дясно крило, България 1404, София, Тел.: 02 9582180, Факс: 02 9582181

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 950 BGN без ДДС
Договор №: ОП-3 / Наименование:Абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура
V.1) Дата на сключване договора

06.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ЕМАМЕД-97” ООД, 121475688, ж.к. Младост 1Ж, вх.2, ап.16, България 1000, София, Тел.: 02 8322154, Факс: 02 9520421

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 1220 BGN без ДДС
Договор №: ОП-4 / Наименование:Абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура
V.1) Дата на сключване договора

06.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Б. БРАУН МЕДИКЪЛ” ООД, 175016820, ж.к. Бокар, бул. България, сграда 21, България 1000, София, Тел.: 02 8080714, E-mail: office@bulray-bg.com, Факс: 02 8548052

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 7200 BGN без ДДС
Договор №: ОП-5 / Наименование:Абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура
V.1) Дата на сключване договора

06.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, 130938543, Зона Б4, ул. Осогово 30, България 1000, София, Тел.: 0888 661162, E-mail: info@dutchmed.bg, Факс: 02 9200384

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 2495 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9884586

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

в съответствие с чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9884586

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.04.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор