Версия за печат

00087-2007-0008


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община, ул. Московска №33, За: инж. Виктория Петкова, България 1000, София, Тел.: 02 9377366, E-mail: vpetkova@sofia.bg, Факс: 02 9861221

Място/места за контакт: инж. Виктория Петкова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Охрана на строителни обекти - незавършено строителство от противообществени посегателства по обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 23
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Охрана на строителни обекти - незавършено строителство.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

74613000

Описание:

Охранителни услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
80568 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предложена цена; тежест:
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: РД-55-107 / Наименование:Физкултурен салон на 149 СОУ - р-н Овча купел
V.1) Дата на сключване договора

29.03.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АСО СОФИЯ" ООД, ул. "Кукуш", бл.62, вх.Д, ет.1, ап.72, България 1000, София, Тел.: 02 955731, Факс: 02 9555732

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 14400 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
Договор №: РД-55-108 / Наименование:Охрана на незавършено строителство - ОДЗ с поликлиника - с Казичене.
V.1) Дата на сключване договора

29.03.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АСО СОФИЯ" ООД, ул. Кукуш, бл.62, вх.Д, ет.1, ап.72, България 1000, София, Тел.: 02 9555731, Факс: 02 9555732

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 14400 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
Договор №: РД-55-109 / Наименование:Охрана на незавършено строителство - физкултурен салон на 88 СОУ - район Овча купел
V.1) Дата на сключване договора

29.03.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АСО СОФИЯ" ООД, ул. Кукуш, бл.62, вх.Д, ет.1, ап.72, България 1000, София, Тел.: 02 9555731, Факс: 02 9555732

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 14400 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
Договор №: РД-55.103 / Наименование:Охрана на незавършено строителсгтво - училище - кв.62 - ж.к. Стрелбище
V.1) Дата на сключване договора

29.03.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ВАДИМ" ООД, ж.к. Лагера, ул. "Балканджи Йово" 31-33, България 1612, София, Тел.: 02 9552000, Факс: 02 9552200

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 13536 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
Договор №: РД-55-104 / Наименование:Охрана на незавършено строителство - хотел Панорама.
V.1) Дата на сключване договора

29.03.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ВАДИМ" ООД, ж.к. Лагера, ул. Балканджи Йово 31-33, България 1612, София, Тел.: 02 9552000, Факс: 02 9552200

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 13536 BGN с ДДС 20%
Договор №: РД-55-106 / Наименование:Охрана на незавършено строителство - ж.бл.145А-ж.к. Света Троица
V.1) Дата на сключване договора

29.03.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ВИКИНГ НИКОЛОВ" ЕООД, ул. Цар Симеон №63, ет.2, българия 1000, София, Тел.: 02 9836133, Факс: 02 9836133

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 10296 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.04.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор