Версия за печат

00396-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-град Борово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БОРОВО, ул."Никола Вапцаров" 1А, За: Цветелина Димитрова Иванова, България 7174, град Борово, Тел.: 08140 2253/124/, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 08140 2771

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Аварийно възстановяване на дънен праг и удължаване отвора на плочест гредов мост на км.13+520 на път IV-50004 /I-5/ - Обретеник - Горно Абланово - Батин в община Борово, обл.Русе.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: мостово съоръжение по общинска пътна мрежа на Община Борово
Код NUTS: BG125
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Аварийно възстановяване на дънен праг и удължаване отвора на плочест гредов мост, съгласно инвестиционен проект, който обхваща следните етапи на строителство: 1.Временен отбивен път; 2.Увеличаване отвора на съоръжението; 3.Аварийно възстановяване дънен праг; 4.Корекция на речно корито.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45221100, 45221119

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове
Възстановяване на мостове


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
325046 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най -ниска предложена цена; тежест: 0.60
Показател: Брой договори за СМР като главен изпълнител на обекти със същия или подобен предмет и обем за последните 5 години; тежест: 0.15
Показател: Обща стойност на изпълнените договори за СМР от последните 3 години; тежест: 0.15
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 0.03
Показател: Гаранционен срок на извършените СМР; тежест: 0.02
Показател: Сертификат за качество ISO 9001:2000; тежест: 0.05
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 35 / Наименование:Аварийно възстановяване дънен праг и удължаване отвора на плочест гредов мост на км.13+520 на път IV-50004/I-5/ - Обретеник - Горно Абланово - Батин, Община Борово, обл.Русе
V.1) Дата на сключване договора

27.03.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ОБЕДИНЕНИЕ "СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ - ЕСКАНА - СТИМЕКС", БУЛСТАТ, ул."Отец Паисий" №6, България 7000, гр.Русе, Тел.: 082 820982, E-mail: terziev@skmat.com, Факс: 082 820982

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 325046 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирана от ФАР с договор № BG 2005/017-684.01.14

VI.2) Допълнителна информация

Решение № 018/26.01.2007 г. за откриване на процедурата

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Борово, ул."Н.Вапцаров" 1А, България 7174, гр.Борово, Тел.: 08140 2253

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.04.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор