Версия за печат

00449-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Омуртаг: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Омуртаг, ул. Александър Стамболийски № 2 А, За: инж. Рухшен Хюсеинова, Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 2311, E-mail: obstina_om@mail.orbitel.bg, Факс: 0605 3540

Място/места за контакт: инж. Енвер Ахмед
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Рехабилитация и реконструкция на път ІV 48004 “Омуртаг - Птичево” от км. 5+600 до км 14+700, финасиран по Програма ФАР BG 2005/017-684.01 "Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с. Птичево, общ. Омуртаг
Код NUTS: BG134
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

“Рехабилитация и реконструкция на път ІV 48004 “Омуртаг - Птичево” от км. 5+600 до км. 14+700, финасиран по Програма ФАР BG 2005/017-684.01 "Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията". Възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в разглеждания участък.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142, 45233200, 45233290

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Работи по поставяне на указателни табели


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 6 от 25.01.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 История / Наименование:Договор
V.1) Дата на сключване договора

26.03.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Пътинженерингстрой-Т" АД, ул. "Трети Март" № 40, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64080, E-mail: pis_t@abv.bg, Факс: 0601 64080

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 1179242 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Програма ФАР BG 2005/017-684.01 "Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията".

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул. "ВИТОША" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул. "ВИТОША" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.03.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор