Версия за печат

00001-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Варна: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Икономически университет - Варна, бул. "Княз Борис I" №77, За: инж. Ал. Францев, България 9002, Варна, Тел.: 052 660416, E-mail: konkursi@ue-varna.bg, Факс: 052 643365

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на компютърни конфигурации и принтери за нуждите на ИУ - Варна”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Варна, бул. "Княз Борис I" №77
Код NUTS: BG131
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на "КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ – СРЕДЕН КЛАС – 70 броя"

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30231000

Описание:

Компютри и принтери


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
52500 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена; тежест: 80%
Показател: Съответствие с изискванията на техническата спецификация; тежест: 16%
Показател: Предложен гаранционен срок; тежест: 2%
Показател: Опит в доставката на компютърна техника; тежест: 2%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 16.03 / Наименование:“Доставка на компютърни конфигурации и принтери за нуждите на ИУ - Варна”
V.1) Дата на сключване договора

16.03.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Глобал Сис ООД, Булстат № 103821327, кв. Младост бл. 150-1-А, България 9000, Варна, Тел.: 052 599229

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 52500 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.03.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор