Версия за печат

00148-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Етрополе: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Многопрофилна болница за активно лечение - Етрополе"ЕООД, ул."Бригадирска" № 1, За: Светла Иванова Георгиева, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 3786, E-mail: mbal_etropole@mail.bg, Факс: 0720 3590

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни стоки през 2007 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: "МБАЛ-Етрополе"ЕООД
Код NUTS: BG212
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

доставка на хранителни стоки през 2007 на стойност 39 000 лв. без ДДС

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

01000000

Описание:

Продукти на селското, ловното и горското стопанство


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
46800 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена; тежест: 0,5
Показател: срок на разсрочено плащане; тежест: 0,2
Показател: качество; тежест: 0,2
Показател: допълнителни отстъпки; тежест: 0,1
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 53 / Наименование:договор за доставка на хрнителни стоки през 2007 г.
V.1) Дата на сключване договора

09.03.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Интер"ООД, бл."Панака" вх.В, ап.8, България 5770, гр.Луковит, Тел.: 0697 3444, Факс: 0697 3444

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 42000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 46800 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

09/03/2007

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.03.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор