Версия за печат

00532-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-гр.Ардино: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ардино, ул. "Бели брези" № 31, За: Неджми Ходжов, България 6750, гр.Ардино, Тел.: 03651 2040, E-mail: ardino@abv.bg, Факс: 03651 2568

Място/места за контакт: Неджми Ходжов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ardino.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Водоснабдяване на село Млечино, община Ардино.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: село Млечино, община Ардино
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на неотложни СМР, свързани с осигуряване на питейна вода за населението на село Млечино.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
75000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Договор за възлагане на строителство за водоснабдяване на село Млечино
V.1) Дата на сключване договора

15.02.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Салко" ЕООД 108551871, кв."Възрожденци", бл.22, вх.А, ап.6, България 6600, гр.Кърджали, Тел.: 0898 612120

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 75000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Процедурата е открита с Решение № 35/31.01.2007г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9819639

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9819639

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.02.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

4. поради непреодолима сила е невъзможно спазването на сроковете по чл. 35;