00303-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, УЛ. БОРИС СПИРОВ 58, За: ИВАН КАЛЧЕВ - ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ ТСУ, Р. БЪЛГАРИЯ 9850, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Тел.: 0538 3333, E-mail: obstinavp@ro-ni.net, Факс: 0538 4537

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Възстановяване на подпорни стени на дере в с. Троица, община В. Преслав

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: с. Троица, община В. Преслав, област Шумен
Код NUTS: BG133
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Обектът на поръчката включва възстановяване на срутени подпорни стени по дерето в с. Троица, община В. Преслав

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45246200

Описание:

Работи по защита на речни брегове


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
435999 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: .; тежест: .
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 016 / Наименование:Възстановяване на подпорни стени на дере в с. Троица, община В. Преслав
V.1) Дата на сключване договора

19.02.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"РЕМОНТСТРОЙ" ЕООД, ул. "Чипровци" № 26, ап. 8, Р. БЪЛГАРИЯ 7000, РУСЕ, Тел.: 089 6619232, Факс: 082 823600

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 435999 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, УЛ. БОРИС СПИРОВ 78, Р. БЪЛГАРИЯ 9850, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Тел.: 0538 4561, E-mail: vprs@abv.bg

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120а от ЗОП , по реда на ГПК

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.02.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

4. поради непреодолима сила е невъзможно спазването на сроковете по чл. 35;