Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2020-0040
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС „Пиперево“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Преизолиране на магистрален газопровод – северен клон в участъка ЛКВ „Преселка“ – ЛКВ „Велино“ на територията на СИЕР „Вълчи дол“; Обособена позиция № 2: Преизолиране на МГ – север в участъка КС „Полски Сеновец“ – КВ „Патреш“ на територията на СЗЕР „Ботевград“ иОбособена позиция № 3: Преизолиране на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ - ОС „Пиперово“ на територията на ЮЗЕР „Ихтиман. Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническаите спецификации за всяка една от обособените позиции, част от Документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/04/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   968285   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.03.2020 25.03.2020
2   968288   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         25.03.2020 25.03.2020
3   976880   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         13.05.2020 13.05.2020