Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Шумен към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2020-0062
Адрес на профила на купувача: http://dgsshumen.sidp.bg/stroitelni-materiali-2020/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за срок 12 месеца от датата на сключване на договора (период 2020-2021) за нуждите на ТП „ДГС Шумен “.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/03/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   963222   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.03.2020 05.03.2020
2   963237   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.03.2020 05.03.2020
3   972417   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.04.2020 14.04.2020