Информация за преписката

Възложител: Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2020-0008
Адрес на профила на купувача: https://www.uidp-sliven.com/procedures/3939
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на нетни количества активна електрическа енергия – високо/средно/ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца за нуждите на ЦУ на ЮИДП като пълният обхват на поръчката е съгласно техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/03/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   959493   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.02.2020 14.02.2020
2   959495   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.02.2020 14.02.2020