Информация за преписката

Възложител: Община Антон
Номер: 01958-2020-0002
Адрес на профила на купувача: https://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=93
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г..
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/03/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   959210   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.02.2020 10.02.2020
2   959218   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.02.2020 10.02.2020
3   964432   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.03.2020 11.03.2020