Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/605-
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка, включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора. Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки, в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор – част от документацията за участие. Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора. Конкретните задачи по обособени позиции са посочени в Техническите спецификации, част от документацията за участие. Възложителя може да реализира допълнителни количества доставки (в рамките на посочения максимален финансов ресурс) на други видове строителни материали извън посочените в Техническата спецификация по предоставен от изпълнителя (преди сключване на договора по съответната обособена позиция) официален актуален (последния разпространен) каталог с включени цени и/или посочени от него продуктови списъци по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана от Изпълнителя в ценовото му предложение и приета от възложителя, като цените остават без промяна за целия период на договора!

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   958943   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.02.2020 07.02.2020
2   965286   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.03.2020 18.03.2020
3   973860   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.04.2020 27.04.2020