Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2020-0006
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=271
Процедура: Публично състезание
Описание: Консултантска дейност за оценка на съотв. на инвестиц. проект и упражняване на стр. надзор по време на СМР на 27 бр. соц. жилища на територията на гр. Свищов, дейностите включват: Оценка на съответствие на технич. инвестиц. проект и израб. на комплексен доклад за оценка на съответств. на проектната документация с осн. изискв. към строежите по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ, по реда на чл.142, ал.6 и при спазване на изискв. на чл.142, ал.5 от ЗУТ. Упражняването на функциите на стр. надзор на Строежите по смисъла на ЗУТ и проверка и контрол на доставените и влагани в строежите стр. продукти, с които се осигурява изпълнението на осн. изисквания към строежите в съотв. с изискв. на наредбата по чл. 9, ал.2, т. 5 от Закона за техн. изисквания към продуктите. Актуализация на Техническия паспорт на Строежа, след извършване на предвидените СМР, съгл. изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г. Изготвяне на Окончателен доклад до възложителя за въвеждане на строежа в експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/02/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   958730   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.02.2020 07.02.2020
2   958805   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.02.2020 07.02.2020