Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=270
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмета на поръчката включва доставка на нов, неупотребяван и недемонстрационен лек автомобил 4х4. Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/02/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   958505   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.02.2020 05.02.2020
2   958507   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.02.2020 05.02.2020