Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2020-0003
Адрес на профила на купувача: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2020-0003_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща предоставяне на услуги по профилактика и ремонт на складова техника в сградите на БНБ в София и страната по две обособени позиции. Обособените позиции са, както следва: -Обособена позиция № 1 (ОП 1) – „Профилактика на складова техника“. -Обособена позиция № 2 (ОП 2) – „Ремонт, включващ влагане на резервни части на складова техника“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/03/2020 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   958432   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.02.2020 07.02.2020
2   958433   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.02.2020 07.02.2020
3   964642   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.03.2020 16.03.2020
4   976446   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.05.2020 14.05.2020